Stretnutie v študovni

Stretnutie v študovni

Pre žiakov III. a IV. ročníkov základných škôl v Devínskej Novej Vsi knižnica organizuje projekt pod názvom „Stretnutie v študovni“, ktorý je zameraný na rozšírené ukážky čítania na témy, ktoré preberajú žiaci v škole podľa obsahu učiva literárnej čítanky. Súčasťou stretnutí je skupinové čítanie doplnkovej literatúry a literárny kvíz. Žiaci majú  tak majú možnosť nielen  upevniť si nadobudnuté vedomosti získané v škole, ale rozšíriť si svoje literárne poznatky v knižnici.
Stretnutia so žiakmi základných škôl sa odohrávajú v doobedňajších hodinách priamo v knižnici, stretnutie je potrebné si dohodnúť s pracovníčkami knižnice vopred.
stretnutie v studovni