Cenník služieb a poplatkov miestnej knižnice

Cenník služieb a poplatkov miestnej knižnice

Platný od 1.1.2012
Zápisné na 12 mesiacov:
1. Deti do 15 rokov 2,- €
2. Študenti stredných a vysokých škôl
3,- €
3. Dospelí čitatelia
4,- €
4. Dôchodcovia a invalidní občania 2,- €
Služby:
1. Medziknižničná výpožičná služba záloha
za 1 knihu vrátane poštovného
3,50 €
2. Reprografické služby – kópie častí
dokumentov z fondu knižnice:
– formát A4
0,15 €
– formát A4 obojstranne 0,25 €
– formát A3 0,25 €
– formát A3 obojstranne 0,50 €

Sankčné poplatky:

1. I. písomná upomienka 2,- €
2. II. písomná upomienka
3,- €
3. III. písomná upomienka
4,- €
4. Riaditeľská upomienka 7,- €
5. Opakovaná strata a vyst. nového
preukazu
0,50 €

Náhrada za stratu dokumentu:
1. Obstaranie toho istého titulu aj v druhom vydaní.
2. Obstaranie fotokópie strateného dokumentu.
3. Úhrada ceny strateného titulu + 2,- € manipulačný poplatok.
Poškodenie knižného dokumentu:
Podľa miery poškodenia, o čom rozhodne knižnica:
1. Úhrada 50% aktuálnej MOC knihy.
2. Úhrada celej aktuálnej MOC knihy.